Γενικά στοιχεία

Είναι 12-θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).


Το ωράριο λειτουργίας χωρίζεται σε υποχρεωτικό και ολοήμερο και είναι το εξής:

 

Υποχρεωτικό ωράριο

08:10-08:55  –  1η ώρα

08:55-09:40  –  2η ώρα

09:40-10:00  –  1ο διάλειμμα

10:00-10:45  –  3η ώρα

10:45-11:30  –  4η ώρα

11:30-11:45  –  2ο διάλειμμα

11:45-12:25  –  5η ώρα

12:25-12:35  –  3ο διάλειμμα

12:35-13:15  –  6η ώρα

13:15-13:25  –  4ο διάλειμμα

13:25-14:00  –  7η ώρα

 

Ολοήμερο ωράριο

14:05-14:40  –  Σίτιση, χαλάρωση

14:40-14:50  –  1ο διάλειμμα

14:50-15:30  –  1η ώρα

15:30-15:40  –  2ο διάλειμμα

15:40-16:15  –  2η ώρα