Γενικά στοιχεία

 

Είναι 12-θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Το ωράριο λειτουργίας χωρίζεται σε υποχρεωτικό και ολοήμερο και είναι το εξής:

 

Υποχρεωτικό ωράριο Α', Β', Γ'  τάξης

08:15-09:00  –  1η ώρα

09:00-09:40  –  2η ώρα

09:40-10:00  –  1ο διάλειμμα

10:00-10:40  –  3η ώρα

10:40-11:25  –  4η ώρα

11:25-11:40  –  2ο διάλειμμα

11:40-12:25  –  5η ώρα

12:25-12:35  –  3ο διάλειμμα

12:35-13:15  –  6η ώρα

 

 

Υποχρεωτικό ωράριο Δ', Ε', ΣΤ'  τάξης

08:15-09:00  –  1η ώρα

09:00-09:15  –  1ο διάλειμμα

09:15-10:00  –  2η ώρα

10:00-10:40  –  3η ώρα

10:40-10:55  –  2ο διάλειμμα

10:55-11:40  –  4η ώρα

11:40-11:55  –  3ο διάλειμμα

11:55-12:35  –  5η ώρα

12:35-13:15  –  6η ώρα

 

Ολοήμερο ωράριο

13:15-13:20  –  Δάλειμμα

13:20-14:00  –  Διατροφική Αγωγή

14:20-15:00  –  Μελέτη - Προετοιμασία